WELKOM BIJ NU COACHING LIMBURG

Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon die aan Nu Coaching Limburg de opdracht heeft verleend tot het verrichten van diensten.

Nu Coaching Limburg:

Opdrachtnemer, gevestigd te Klimmen, gemeente Voerendaal (KvK-nummer: 63376938).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan en diensten die worden geleverd door Nu Coaching Limburg.
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 3. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Nu Coaching Limburg de algemene voorwaarden soepel toepast.
 4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Nu Coaching Limburg is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met opdrachtgever besproken.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene bepalingen zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Nu Coaching Limburg biedt (via de website) diensten aan. Opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden dit aanbod langs elektronische weg te aanvaarden, middels het inplannen van een afspraak via de website, gevolgd door elektronische betaling.
 2. Indien opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nu Coaching Limburg onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Nu Coaching Limburg is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. De overeenkomst tussen Nu Coaching Limburg en opdrachtgever komt voorts tot stand op het moment dat beide partijen de opdrachtovereenkomst hebben ondertekend.
 4. Bij jongeren onder de 18 jaar dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming te geven voor coaching door Nu Coaching Limburg.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 

 1. Diensten die door Nu Coaching Limburg worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. Nu Coaching Limburg geeft geen garanties af, zelfs niet als de uitleg van een bepaalde woordkeuze in enig geschrift van Nu Coaching Limburg uitdrukkelijk of stilzwijgend daarop wijst, of lijkt te wijzen.
 3. Nu Coaching Limburg bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 4. Nu Coaching Limburg baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever, ook indien deze afkomstig is van derden.
 5. Uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de geleverde diensten geen rechten ontlenen.
 6. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan het coachingstraject.
 7. Nu Coaching Limburg is uitdrukkelijk geen (geneeskundig) behandelaar en zal ook nimmer als zodanig optreden.
 8. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Nu Coaching Limburg verschuldigd zijn.

 

Artikel 5. Duur, opschorting en beëindiging van de opdracht 

 1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Ieder der partijen kan de opdracht te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst op overeenkomstige wijze op te zeggen.
 3. Nu Coaching Limburg is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien er aan de zijde van opdrachtgever sprake is van agressief of onbehoorlijk gedrag jegens Nu Coaching Limburg. In dat geval is opdrachtgever gehouden om aan Nu Coaching Limburg een redelijke vergoeding te betalen voor door Nu Coaching Limburg geleden verlies of gederfde winst.
 4. Nu Coaching Limburg behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verleende diensten.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, staat het Nu Coaching Limburg vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of Rechterlijke tussenkomst, danwel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Nu Coaching Limburg op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bij niet tijdige betaling is Nu Coaching Limburg gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten totdat alsnog is betaald.

 

Artikel 6. Tarieven & (bijkomende) kosten 

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever aan Nu Coaching Limburg een uurtarief verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De hoogte van het totaal verschuldigde tarief zal worden vastgelegd in de opdrachtovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is naast het tarief, tevens alle ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten verschuldigd, zoals telefoon- en internetkosten. Indien tussen partijen is afgesproken dat Nu Coaching Limburg telefonisch contact opneemt met opdrachtgever, zijn de telefoonkosten voor rekening van Nu Coaching Limburg.
 4. Als tussen partijen is afgesproken dat Nu Coaching Limburg telefonisch contact opneemt met opdrachtgever, zal Nu Coaching Limburg maximaal drie keer proberen gehoor te krijgen. Indien opdrachtgever de telefoon in het geheel niet, dan wel op een later tijdstip dan het afgesproken tijdstip opneemt, zal de hiermee gemoeide tijd in mindering worden gebracht op de overeengekomen tijdsduur. Hetzelfde geldt indien opdrachtgever zelf niet op het afgesproken tijdstip, dan wel op een later tijdstip dan het afgesproken tijdstip contact opneemt met Nu Coaching Limburg.
 5. In het geval tussen partijen is afgesproken dat de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden via internet (Skype), is hetgeen is neergelegd in artikel 6 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
 6. Een reeds ingeplande afspraak dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak – per e-mail of telefonisch – te worden afgezegd. Bij gebreke hiervan wordt de afspraak alsnog bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Nu Coaching Limburg, zoals neergelegd in artikel 10 lid 4.

 

Artikel 7. Betaling 

 1. Betaling vindt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst plaats, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien tussen partijen is afgesproken dat betaling achteraf plaatsvindt, is opdrachtgever gehouden de factuur te betalen in euro’s middels storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door Nu Coaching Limburg is vereist.
 3. Bij overschrijding van de in lid 2 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever gehouden over de op factuur vermelde hoofdsom aan Nu Coaching Limburg wettelijke rente te vergoeden, vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 4. Nu Coaching Limburg heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom (openstaande declaraties) en de lopende rente.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Nu Coaching Limburg conform de vereisten zoals neergelegd in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij opdrachtgever in rekening brengen. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8.  Privacy 

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst, te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.
 2. Alle persoonsgegevens die aan Nu Coaching Limburg worden verstrekt, zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.
 3. Persoonsgegevens en andere informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, worden slechts aan derden verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 4. In uitzondering op hetgeen in het voorgaande lid is neergelegd, is Nu Coaching Limburg gerechtigd om de persoonsgegevens van opdrachtgever aan derden te verstrekken indien gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor zijn of haar gezondheid of die van een derde. Het dient hier een noodsituatie te betreffen.
 5. Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Nu Coaching Limburg niet toegestaan om telefoon- en beeldgesprekken op te nemen.
 6. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan om eventuele opnamen van gesprekken te verspreiden c.q. te verstrekken aan derden.
 7. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

  

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. Nu Coaching Limburg is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Nu Coaching Limburg gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nu Coaching Limburg.
 2. De aansprakelijkheid van Nu Coaching Limburg is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Nu Coaching Limburg in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Nu Coaching Limburg niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Nu Coaching Limburg beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waaruit de schade voortvloeit, met een maximum van € 250,-.
 1. Nu Coaching Limburg is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Nu Coaching Limburg onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Nu Coaching Limburg voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Nu Coaching Limburg is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van enig resultaat dat opdrachtgever beoogt.
 4. Opdrachtgever is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gezondheid, welbevinden en handelen. NU Coaching Limburg is nimmer verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van opdrachtgever naar aanleiding van de geleverde diensten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Nu Coaching Limburg tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Nu Coaching Limburg aan opdrachtgever verleende diensten.
 6. Aansprakelijkheid van Nu Coaching Limburg voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. Nu Coaching Limburg kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).
 7. Nu Coaching Limburg is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met zogenaamde cyber-risico’s waarbij via een (communicatie)netwerk, zoals bijvoorbeeld internet, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, denial of services, verspreiden van computervirussen, etc.
 8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever bekend is geworden met de schade bij Nu Coaching Limburg te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.Artikel 10. Overmacht 
 1. Nu Coaching Limburg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Nu Coaching Limburg kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nu Coaching Limburg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nu Coaching Limburg niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen.
 4. Van overmacht is eveneens sprake in het geval van een storing in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite aan de zijde van Nu Coaching Limburg, als gevolg waarvan Nu Coaching Limburg niet bereikbaar is voor opdrachtgever of het voor Nu Coaching Limburg niet mogelijk is om contact op te nemen met opdrachtgever. In dat geval zal de afspraak worden verplaatst of zal Nu Coaching Limburg het reeds betaalde tarief aan opdrachtgever retourneren. Zulks geschiedt altijd in onderling overleg.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle overeenkomsten tussen Nu Coaching Limburg en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Nu Coaching Limburg en opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.